Rekrutacja

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do naszej Szkoły prowadzone są przez cały rok kalendarzowy, jeżeli są wolne miejsca.
Zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją Szkoły, codziennie po wcześniejszym umówieniu godziny,
pod numerem telefonu: 533 818 888.

 Procedura rekrutacji w Naszej Szkole

 1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się rodzice uczniów klas od pierwszej do ósmej szkoły podstawowej.

 2. Rodzice kandydata ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć następujące dokumenty w sekretariacie Szkoły:

 • Formularz zgłoszeniowy- do pobrania poniżej
 • Informację o gotowości szkolnej w przypadku ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy I;
 • Semestralną/roczną ocenę opisową w klasach I-III;
 • Zaświadczenie o wyniku klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym;
 • Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej i klas wcześniejszych;
 • Opinia wychowawcy bądź psychologa szkolnego o uczniu ubiegającym się o przyjęcie do szkoły;
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne;
 • Odpis/kopia aktu urodzenia.

 3. Procedura rekrutacyjna przewiduje następujące etapy:

 • Złożenie przez rodziców ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły w/w dokumentów;
 • Rozmowa rodziców ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły z Dyrektorem i/lub Wicedyrektorem;
 • Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły poprzez testy diagnozujące z edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I-III oraz języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w klasach IV-VIII;
 • Odbycie przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły „dni próbnych” w ilości minimum 5 dni;
 • Poinformowanie rodziców ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły o decyzji Dyrektora drogą mailową bądź telefoniczną w terminie do 14 dni roboczych;
 • Podpisanie umowy o podjęciu kształcenia w przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora.

 4. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor.

 5. Do szkoły może zostać przyjęty uczeń, który uzyska wynik minimum 75% punktów z co najmniej dwóch testów diagnozujących;

 6. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły pomimo osiągnięcia wymaganego wyniku z testów diagnozujących.

Formularz w wersji Word
Formularz w wersji PDF